ورود توسط

تست های تشخیصی ناباروری در زنان و مردان

آزمایشات ناباروری شامل موارد زیر می شود: انواع آزمایش ناباروری: آنالیز اسپرم SMT SDF PCT آزمایش آنالیز اسپرم: آنالیز اسپرم به روش کامپیوتری CASA و با دقت کامل علاوه بر حجم و میزان ویسکوزیته، تعداد اسپرم ها در میلی لیتر، نوع تحرک و شکل اسپرم ها (مرفولوژی) بصورت درصد گزارش می گردد. آزمایشSMT: در این […]